Page 1 of 8,765

SL NO APPLICATION ID

NAME OF

FARMER FATHER'S NAME CROP DISTRICT BLOCK

GRAMPANCHAY

AT AREA SUM INSURED PREMIUM CLAIM BANK BRANCH

1 CU500018

Makarani

Ajamtali Ikbalali

Makarani

Ajamtali Ikbalali Paddy Irrigated CHHOTAUDEPUR Jetpur Pavi Kadval 0.9500 42750 855.00 943.59 ICICI BANK BHIKAPURA-K18

2 CU500122

Rathva

Lalsingbhai

Chigariyabhai

Rathva

Lalsingbhai

Chigariyabhai Paddy Irrigated CHHOTAUDEPUR Jetpur Pavi Moti Amrol 0.8100 36450 729.00 804.53 ICICI BANK

MOTI AMROL

BRANCH-K18

3 CU500113

Rathva

Mangabhai

Himatbhai

Rathva

Mangabhai

Himatbhai Paddy Irrigated CHHOTAUDEPUR Jetpur Pavi Moti Amrol 0.0500 2250 45.00 49.66 ICICI BANK

MOTI AMROL

BRANCH-K18

4 CU500114

Rathva

Mangabhai

Himatbhai

Rathva

Mangabhai

Himatbhai Paddy Irrigated CHHOTAUDEPUR Jetpur Pavi Moti Amrol 0.3100 13950 279.00 307.91 ICICI BANK

MOTI AMROL

BRANCH-K18

5 CU500115

Rathva

Mangabhai

Himatbhai

Rathva

Mangabhai

Himatbhai Paddy Irrigated CHHOTAUDEPUR Jetpur Pavi Moti Amrol 0.4000 18000 360.00 397.3 ICICI BANK

MOTI AMROL

BRANCH-K18

6 CU500093

BLOCH JUBERALI

ANVARALI

BLOCH JUBERALI

ANVARALI Paddy Irrigated CHHOTAUDEPUR Jetpur Pavi Nani Rasli 2.5900 116550 2331.00 2572.53

Central Bank of

India

CHHOTAUDEPUR

-K18

7 CU500010

Rathava

Ramanabhai

Vajabhai

Rathava

Ramanabhai

Vajabhai Paddy Irrigated CHHOTAUDEPUR Jetpur Pavi Satun 0.7100 31950 639.00 705.21 ICICI BANK

DUNGARWANT- K18

8 CU501230

JAGANBHAI

TENTABHAI KOLI

JAGANBHAI

TENTABHAI KOLI Maize CHHOTAUDEPUR Kavant Chhodvani 1.6000 40000 800.00 3436.5 DENA BANK

SAIDIVASANE C.

UDEPUR-K18

9 CU501220

KARSHANBHAI

VIRKHABHAI

KOLI

KARSHANBHAI

VIRKHABHAI

KOLI Maize CHHOTAUDEPUR Kavant Gelesar 0.5600 14000 280.00 1202.78 DENA BANK

SAIDIVASANE C.

UDEPUR-K18

10 CU501221

KARSHANBHAI

VIRKHABHAI

KOLI

KARSHANBHAI

VIRKHABHAI

KOLI Maize CHHOTAUDEPUR Kavant Gelesar 1.0400 26000 520.00 2233.73 DENA BANK

SAIDIVASANE C.

UDEPUR-K18

11 CU500866

RATHAWA

VANSING

MANSING

RATHAWA

VANSING

MANSING

Paddy

Unirrigated CHHOTAUDEPUR Kavant Khatiyavant 0.7245 18113 362.25 1110.49

UNION BANK OF

INDIA RANGPUR-K18

12 CU500867

RATHAWA

VANSING

MANSING

RATHAWA

VANSING

MANSING

Paddy

Unirrigated CHHOTAUDEPUR Kavant Khatiyavant 0.4526 11315 226.30 693.71

UNION BANK OF

INDIA RANGPUR-K18

13 CU500868

RATHAWA

VANSING

MANSING

RATHAWA

VANSING

MANSING

Paddy

Unirrigated CHHOTAUDEPUR Kavant Khatiyavant 1.7567 43918 878.35 2692.58

UNION BANK OF

INDIA RANGPUR-K18

14 CU500869

RATHAWA

VANSING

MANSING

RATHAWA

VANSING

MANSING

Paddy

Unirrigated CHHOTAUDEPUR Kavant Khatiyavant 0.7464 18660 373.20 1144.03

UNION BANK OF

INDIA RANGPUR-K18

15 CU500870

RATHAWA

VANSING

MANSING

RATHAWA

VANSING

MANSING

Paddy

Unirrigated CHHOTAUDEPUR Kavant Khatiyavant 0.8418 21045 420.90 1290.25

UNION BANK OF

INDIA RANGPUR-K18

16 CU500871

RATHAWA

VANSING

MANSING

RATHAWA

VANSING

MANSING

Paddy

Unirrigated CHHOTAUDEPUR Kavant Khatiyavant 0.9760 24400 488.00 1495.94

UNION BANK OF

INDIA RANGPUR-K18

17 CU501229

MISHRABHAI

CHIMABHAI KOLI

MISHRABHAI

CHIMABHAI KOLI Maize CHHOTAUDEPUR Kavant Manka (Kavant) 1.4000 35000 700.00 3006.94 DENA BANK

SAIDIVASANE C.

UDEPUR-K18

Page 2 of 8,765

18 CU501223

RAGHANBHAI

JALIYABHAI

RATHVA

RAGHANBHAI

JALIYABHAI

RATHVA Maize CHHOTAUDEPUR Kavant Tadkachhala 0.5500 13750 275.00 1181.3 DENA BANK

SAIDIVASANE C.

UDEPUR-K18

19 CU501224

RAGHANBHAI

JALIYABHAI

RATHVA

RAGHANBHAI

JALIYABHAI

RATHVA Maize CHHOTAUDEPUR Kavant Tadkachhala 0.1600 4000 80.00 343.65 DENA BANK

SAIDIVASANE C.

UDEPUR-K18

20 CU502697

bhil uliyabhai

geriyabhai

bhil uliyabhai

geriyabhai Castor CHHOTAUDEPUR Sankheda Kavitha 0.7595 30380 607.60 4561.98

UNION BANK OF

INDIA BODELI-K18

21 CU503284

TADVI

PRABHUBHAI

GANABHAI

TADVI

PRABHUBHAI

GANABHAI Castor CHHOTAUDEPUR Sankheda Parvata 0.8000 32000 640.00 4805.25 Bank of Baroda KALEDIA-K18

22 DH316217

Nathabhai Gari

Khatrabhai

Nathabhai Gari

Khatrabhai Tuar DAHOD Dahod Dahod 1.9600 43120 862.40 19339.66 ICICI BANK ICICI DAHOD-K18

23 DH319373

Gari Namlibahen

Ramchandbhai

Gari Namlibahen

Ramchandbhai Tuar DAHOD Dahod Katwara 0.4500 9900 198.00 4440.23 ICICI BANK ICICI JHALAT-K18

24 DH319274

thakor

surendrasinh

bheravsinh

thakor

surendrasinh

bheravsinh Tuar DAHOD Dahod Katwara 0.9106 20033 400.66 8984.96 IDBI Bank

DAHOD BRANCH- K18

25 DH319275

thakor

surendrasinh

bheravsinh

thakor

surendrasinh

bheravsinh Tuar DAHOD Dahod Katwara 0.8094 17807 356.14 7986.58 IDBI Bank

DAHOD BRANCH- K18

26 DH319276

thakor

surendrasinh

bheravsinh

thakor

surendrasinh

bheravsinh Tuar DAHOD Dahod Katwara 0.3035 6677 133.54 2994.69 IDBI Bank

DAHOD BRANCH- K18

27 DH319356

thakor

kanaksinh

surendrasing

thakor

kanaksinh

surendrasing Tuar DAHOD Dahod Katwara 0.0405 891 17.82 399.62 IDBI Bank

DAHOD BRANCH- K18

28 DH319357

thakor

kanaksinh

surendrasing

thakor

kanaksinh

surendrasing Tuar DAHOD Dahod Katwara 0.0708 1558 31.15 698.78 IDBI Bank

DAHOD BRANCH- K18

29 DH319358

thakor

kanaksinh

surendrasing

thakor

kanaksinh

surendrasing Tuar DAHOD Dahod Katwara 1.4063 30939 618.77 13876.39 IDBI Bank

DAHOD BRANCH- K18

30 DH328337

Terabhai Baria

Sayababhai

Terabhai Baria

Sayababhai Tuar DAHOD Devgadbaria GUNA 0.8600 18920 378.40 10218.94 ICICI BANK ICICI DAHOD-K18

31 DH326810

Poonabhai Baria

Pratapbhai

Poonabhai Baria

Pratapbhai Tuar DAHOD Devgadbaria MOTI MANGOI 0.5900 12980 259.60 7010.67 ICICI BANK ICICI KELIYA-K18

32 DH329674

Sursinhbhai

Baria Sartanbhai

Sursinhbhai

Baria Sartanbhai Tuar DAHOD Devgadbaria REBARI 0.5000 11000 220.00 5941.25 ICICI BANK

ICICI MOTI

JHARI-K18

33 DH332705

bhuriya vaju

kaliya

bhuriya vaju

kaliya Tuar DAHOD Dhanpur

GANGARDI

FALIYA 1.0466 23025 460.50 10728.89

State Bank of

India GARBADA-K18

34 DH334364

Bhulabhai Baria

Mavsinh

Bhulabhai Baria

Mavsinh Tuar DAHOD Dhanpur UMRIYA 0.7000 15400 308.00 7175.89 ICICI BANK

ICICI CHILAKOTA- K18

Page 3 of 8,765

35 DH300394

MOGHJIBHAI

LALABHAI PARGI

MOGHJIBHAI

LALABHAI PARGI Tuar DAHOD Fatepura Chhalor 1.0000 22000 440.00 6564.47 DENA BANK FATEHPURA-K18

36 DH301079

DAMOR

BACHUBHAI

JALIYABHAI

DAMOR

BACHUBHAI

JALIYABHAI Tuar DAHOD Fatepura Dadhela 0.0004 9 0.18 2.69 DENA BANK FATEHPURA-K18

37 DH300838

Katara

Humabhai

Manabhai

Katara

Humabhai

Manabhai Tuar DAHOD Fatepura Dungara 0.0200 440 8.80 131.29 DENA BANK FATEHPURA-K18

38 DH300463

Pargi Kantibhai

Lalabhai

Pargi Kantibhai

Lalabhai Tuar DAHOD Fatepura Ghughas 0.0500 1100 22.00 328.22 DENA BANK FATEHPURA-K18

39 DH300544

PARAGI

MOHANBHAI

KASTURBHAI

PARAGI

MOHANBHAI

KASTURBHAI Tuar DAHOD Fatepura Ghughas 0.0500 1100 22.00 328.22 DENA BANK FATEHPURA-K18

40 DH300545

Pargi Vagjibhai

Kasturbhai

Pargi Vagjibhai

Kasturbhai Tuar DAHOD Fatepura Ghughas 0.1000 2200 44.00 656.45 DENA BANK FATEHPURA-K18

41 DH300492

Pargi

Tersingbhai

Javtabhai

Pargi

Tersingbhai

Javtabhai Tuar DAHOD Fatepura Ghughas 0.0300 660 13.20 196.93 DENA BANK FATEHPURA-K18

42 DH300636

Pargi

Subhashbhai

Nathubhai

Pargi

Subhashbhai

Nathubhai Tuar DAHOD Fatepura Ghughas 0.2500 5500 110.00 1641.12 DENA BANK FATEHPURA-K18

43 DH300637

Pargi Chaturiben

Nathubhai

Pargi Chaturiben

Nathubhai Tuar DAHOD Fatepura Ghughas 0.1500 3300 66.00 984.67 DENA BANK FATEHPURA-K18

44 DH300647

Pargi Vanitaben

Kantibhai

Pargi Vanitaben

Kantibhai Tuar DAHOD Fatepura Ghughas 0.2000 4400 88.00 1312.89 DENA BANK FATEHPURA-K18

45 DH300657

Pargi

Rameshbhai

Madyabhai

Pargi

Rameshbhai

Madyabhai Tuar DAHOD Fatepura Ghughas 0.0500 1100 22.00 328.22 DENA BANK FATEHPURA-K18

46 DH300483

Pargi Maganbhai

Galabhai

Pargi Maganbhai

Galabhai Tuar DAHOD Fatepura Ghughas 0.0600 1320 26.40 393.87 DENA BANK FATEHPURA-K18

47 DH300458

Pargi Nathubhai

Jalabhai

Pargi Nathubhai

Jalabhai Tuar DAHOD Fatepura Ghughas 0.0400 880 17.60 262.58 DENA BANK FATEHPURA-K18

48 DH300635

Pargi Maganbhai

Vechatbhai

Pargi Maganbhai

Vechatbhai Tuar DAHOD Fatepura Ghughas 0.1500 3300 66.00 984.67

The Panchmahal

District Co-op

Bank Ltd. FATEPURA-K18

49 DH300745

Pargi khemabhai

Nanjibhai

Pargi khemabhai

Nanjibhai Tuar DAHOD Fatepura Karmel 0.0300 660 13.20 196.93 DENA BANK FATEHPURA-K18

50 DH300751

Pargi Virsingbhai

Dhirabhai

Pargi Virsingbhai

Dhirabhai Tuar DAHOD Fatepura Karmel 0.0300 660 13.20 196.93 DENA BANK FATEHPURA-K18

51 DH300753

Pargi

Mansingbhai

Hirabhai

Pargi

Mansingbhai

Hirabhai Tuar DAHOD Fatepura Karmel 0.0500 1100 22.00 328.22 DENA BANK FATEHPURA-K18

Page 4 of 8,765

52 DH300757

Pargi

Shankarbhai

Kamjibhai

Pargi

Shankarbhai

Kamjibhai Tuar DAHOD Fatepura Karmel 0.0200 440 8.80 131.29 DENA BANK FATEHPURA-K18

53 DH300958

Khradi

Mansingbhai

Thavrabhai

Khradi

Mansingbhai

Thavrabhai Tuar DAHOD Fatepura Madhava 0.1000 2200 44.00 656.45 DENA BANK FATEHPURA-K18

54 DH300959

Khdiya Kalubhai

Thavrabhai

Khdiya Kalubhai

Thavrabhai Tuar DAHOD Fatepura Madhava 0.1000 2200 44.00 656.45 DENA BANK FATEHPURA-K18

55 DH300995

Garasiya

Hadyabhai

Kanjibhai

Garasiya

Hadyabhai

Kanjibhai Tuar DAHOD Fatepura Madhava 0.2000 4400 88.00 1312.89 DENA BANK FATEHPURA-K18

56 DH300984

Valvai

Narsingbhai

Veljibhai

Valvai

Narsingbhai

Veljibhai Tuar DAHOD Fatepura Madhava 0.0900 1980 39.60 590.8 DENA BANK FATEHPURA-K18

57 DH300985

Valvai Valabhai

Veljibhai

Valvai Valabhai

Veljibhai Tuar DAHOD Fatepura Madhava 0.0900 1980 39.60 590.8 DENA BANK FATEHPURA-K18

58 DH301748

BABALBHAI

RAVAJIBHAI

MAHIDA

BABALBHAI

RAVAJIBHAI

MAHIDA Tuar DAHOD Fatepura Nindkapurv 0.5000 11000 220.00 3282.24

BARODA

GUJARAT

GRAMIN BANK BALAIYA-K18

59 DH301033

MACHHAR

VASANATBHAI

JALIYABHAI

MACHHAR

VASANATBHAI

JALIYABHAI Tuar DAHOD Fatepura Pipaliya 0.0500 1100 22.00 328.22 DENA BANK FATEHPURA-K18

60 DH301701

CHAUHAN

MADANSINH

NIRMALSINH

CHAUHAN

MADANSINH

NIRMALSINH Tuar DAHOD Fatepura Saraswapurv 0.2160 4752 95.04 1417.93 Bank of Baroda SUKHSAR-K18

61 DH300934

Kamol Hirabhai

Vajabhai

Kamol Hirabhai

Vajabhai Tuar DAHOD Fatepura Vangad 0.0500 1100 22.00 328.22 DENA BANK FATEHPURA-K18

62 DH300937

Katara

Vechatbhai

Manabhai

Katara

Vechatbhai

Manabhai Tuar DAHOD Fatepura Vangad 0.0300 660 13.20 196.93 DENA BANK FATEHPURA-K18

63 DH300863

Katara

Lakhjibhai

Fulabhai

Katara

Lakhjibhai

Fulabhai Tuar DAHOD Fatepura Vangad 0.0100 220 4.40 65.64 DENA BANK FATEHPURA-K18

64 DH300867

Katara

Tersingbhai

Valjibhai

Katara

Tersingbhai

Valjibhai Tuar DAHOD Fatepura Vangad 0.0500 1100 22.00 328.22 DENA BANK FATEHPURA-K18

65 DH300876

Kharadi

Sumitraben

Mogjibhai

Kharadi

Sumitraben

Mogjibhai Tuar DAHOD Fatepura Vangad 0.0300 660 13.20 196.93 DENA BANK FATEHPURA-K18

66 DH300893

Katara

Ramsukhbhai

Manjibhai

Katara

Ramsukhbhai

Manjibhai Tuar DAHOD Fatepura Vangad 0.0500 1100 22.00 328.22 DENA BANK FATEHPURA-K18

67 DH300899

Kishori Gajabhai

Thavrabhai

Kishori Gajabhai

Thavrabhai Tuar DAHOD Fatepura Vangad 0.0500 1100 22.00 328.22 DENA BANK FATEHPURA-K18

68 DH300929

Katara

Badiyabhai

Fulabhai

Katara

Badiyabhai

Fulabhai Tuar DAHOD Fatepura Vangad 0.0300 660 13.20 196.93 DENA BANK FATEHPURA-K18